1. Úvod
 2. Podmínky a smlouvy
 3. Zpracovatelská smlouva PPL CZ
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Zpracovatelská smlouva s PPL CZ

 

Jaké jsou obchodní podmínky společnosti PPL CZ s.r.o.?

 

Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy, na jejímž základě se zasílatel zavazuje zajistit přepravu zásilky a příkazce se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – cenu zasílatelských služeb. Obchodní podmínky tak závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi zasílatelem a příkazcem při zajištění přepravy zásilek.

Zajištěním přepravy zásilek se rozumí souhrn všech nezbytných činností a úkonů souvisejících s přemístěním zásilky od odesílatele k příjemci v rámci území celé České republiky, případně do zahraničí. Zajištění přepravy zabezpečuje zasílatel na základě zasílatelské smlouvy nebo zasílatelského příkazu, a to vlastním jménem na účet příkazce některým z následujících způsobů doručení (případně jejich kombinací, není-li dále vyloučena) dle volby příkazce, dle volby jiné osoby v souladu s obchodními podmínkami v rámci následujících typů služeb, či jako důsledek určitých specifických vlastností zásilky:

 • PPL Parcel CZ Business – tj. doručení zásilky příjemci, který je podnikatelem;
 • PPL Parcel CZ Private – tj. doručení zásilky příjemci, který není podnikatelem
  ve smyslu platných právních předpisů, nebo doručení na adresu, která není provozovnou příjemce – podnikatele.

Jaké jsou základní pojmy smlouvy a jaký je jejich význam?

 

Neníli v těchto obchodních podmínkách nebo zasílatelské smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají pro účely vztahu smluvních stran založeného zasílatelskou smlouvou následující pojmy dále uvedený význam:

 • „zasílatel“ – představuje společnost PPL CZ s.r.o., IČ:25194798, se sídlem Říčany – Jažlovice, K Borovému 99, PSČ 251 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105858, včetně všech jejích provozoven a odštěpných závodů;
 • „příkazce“ – představuje osobu, se kterou zasílatel uzavřel zasílatelskou smlouvu a která je jako příkazce v zasílatelské smlouvě označena, tedy BOTTINE INVESTMENT s.r.o.;
 • „odesílatel“ – představuje osobu, která je na zásilce jako odesílatel označena; neníli odesílatel označen, je jím příkazce;
 • „příjemce“ nebo „adresát“ – představuje osobu, která je na zásilce jako adresát, resp. příjemce příkazcem nebo odesílatelem označena;
 • „zásilka“ – představuje věci, které byly zasílatelem převzaty jako jeden celek
  k poskytnutí služby dle zasílatelské smlouvy uzavřené mezi příkazcem
  a zasílatelem. Tím není dotčeno ustanovení, kde je definován pojem zásilky pro účely produktů PPL Sprint;
 • „Parcelshop“ – představuje provozovnu osoby odlišné od zasílatele, která slouží jako místo pro příjem zásilky podané příkazcem nebo místo pro výdej zásilek příjemci a která je jako Parcelshop označena.
 • Dále mohou být v těchto obchodních podmínkách nebo zasílatelské smlouvě definovány další pojmy.

Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité v zasílatelské smlouvě a dokumentech užívaných v rámci vztahu příkazce a zasílatele založeného zasílatelskou smlouvou stejný význam, jako v těchto obchodních podmínkách.

 

Jaké jsou vlastnosti zásilek?

 

Zasílatel si vymiňuje, aby zásilky předávané k přepravě přepravovaných v režimu služby Atyp Balík nebo zásilek přeřazených do přepravy v rámci režimu PPL Sprint, případně zásilek příkazcem předaných k přepravě v Parcelshopu, splňovaly následující podmínky:

 • délka zásilky (nejdelší strana) nesmí překročit 1,5 m;
 • součet obvodu zásilky a její délky nesmí překročit 3 m;
 • hmotnost zásilky včetně obalu nesmí překročit 50 kg;
 • hodnota jedné zásilky obsahující ceniny nepřesáhne hodnotu 150 000 Kč;
 • hodnota jedné zásilky bez připojištění nesmí překročit 50 000 Kč bez DPH;
 • hodnota jedné zásilky podané k přepravě, řádně připojištěné, nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč bez DPH.

Příkazce se zavazuje – v závislosti na charakteru obsahu přepravované zásilky – zásilku řádně zabalit tak, aby:

 • byl obsah zásilky zajištěn proti pohybu tak, aby obal zásilky zajišťoval dostatečnou ochranu zejména pro křehké části obsahu zásilky;
 • u předmětů a látek nebylo vizuálně zřejmé, co je obsahem zásilky, dále musí být tyto předměty nebo látky zabaleny v bezpečnostních obálkách nebo v obalu zajištěném neporušenou jedinečnou kontrolní páskou příkazce;
 • obal zásilky umožňoval bezpečnou manipulaci se zásilkou jedné osobě (neuplatňuje se pro zásilky produktů PPL Sprint);
 • obal poskytoval přirozenou ochranu přepravovanému obsahu při běžné nebo příkazcem stanovené manipulaci, včetně manipulace po válečkové dráze (neuplatňuje se pro zásilky produktů PPL Sprint);
 • zásilka neohrožovala další společně přepravované zásilky, použitý dopravní prostředek, skladové prostory zasílatele nebo prostředky mechanizované ložné manipulace;
 • zásilka neohrožovala život, zdraví a bezpečnost osob, které přijdou se zásilkou do styku, a umožňovala – při dodržení elementární opatrnosti a odborné péče –přepravu zásilek ve vrstvách na ložné ploše dopravního prostředku;
 • byl obal zásilky celistvý, pravidelného tvaru. S výjimkou předem dohodnutých případů, při kterých je s příkazcem dohodnuta zvýšená míra jeho rizika vyplývající z částečné ztráty, tvoří zásilku vždy pouze jeden balík.

Zasílatel si vymiňuje, aby obsahem přepravované zásilky nebylo následující:

 • předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou výbušniny, zbraně, jejich části či jejich napodobeniny, střelivo, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.;
 • předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu, jako jsou drahé kameny, drahé kovy, umělecké či vzácné předměty, předměty zvláštní obliby a předměty nenahraditelné povahy, sbírky, bankovky, mince, aktivované platební a jiné peněžní karty a ceniny s výjimkou stravenek, nabíjecích kuponů do mobilních telefonů, SIM karet, dálničních známek, výherních losů a telefonních karet operátorů pevných telefonních linek, jejichž maximální hodnota v jedné zásilce nepřesahuje hodnotu uvedenou v čl. III. odst. 1 písm. d) těchto obchodních podmínek,
 • předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou rychle se kazící zboží, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), živé rostliny apod.,
 • živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat apod.,
 • předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržení pokynů
  pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou alkohol a jiné drahé tekutiny
  ve skleněných lahvích, obdobných křehkých obalech apod.,
 • jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů, jako jsou například volně ložené substráty,
 • jakékoli padělané předměty.

Příkazce je povinen o podmínkách a vymíněných vlastnostech zásilek specifikovaných v tomto článku informovat třetí osoby, které budou předávat zásilky k přepravě
a zajistit, aby zásilky předávané k přepravě na základě jeho objednávky vyhovovaly těmto ustanovením. Za nesplnění těchto požadavků příkazce odpovídá stejně, jako
by zásilku k přepravě předával sám.

Převzetí zásilky ze strany zasílatele k přepravě není možné vykládat jako potvrzení souladu vlastností zásilky s těmito obchodními podmínkami.

 

Jaká je cena zasílatelských služeb a jaké jsou platební podmínky?

 

Příkazce se zavazuje zaplatit za poskytnutí zasílatelských služeb úplatu (cenu) určenou na základě sazeb dle aktuálního Ceníku příslušných produktů. Nárok zasílatele na uhrazení ceny za zasílatelské služby vzniká předáním zásilky zasílateli. Cena může být snížena o slevy z aktuálního Ceníku pro jednotlivé produkty uvedené v zasílatelské smlouvě.

Cena přepravy zásilky se navyšuje o následující položky:

 • „doběrečné“ / „dobírkový poplatek“, jehož výše je stanovena ve zvláštním ceníku (týká se dobírkových zásilek). „Doběrečné“ / „dobírkový poplatek“
  je zasílatel oprávněn účtovat za každou zásilku označenou dobírkovou etiketou, popř. za zásilku identifikovanou jako dobírkovou jiným způsobem vymíněným zasílatelem, a dále za všechny zásilky doručované v rámci tzv. sdružené dobírky;
 • „připojištění“ zásilky (týká se zásilek s vyšší hodnotou než 50 000 Kč bez DPH, nestanoví-li tyto obchodní podmínky u jednotlivých produktů jinak) – toto ustanovení se neuplatní pro zásilky produktů PPL Sprint;
 • cenu nadstandardních zasílatelských úkonů, které bylo nutno provést z důvodů na straně příkazce: opakované doručení zásilky příjemci (třetí, event. další),
  její skladování, vrácení zpět nedoručitelné zásilky, likvidace zásilky v souladu s ustanovením těchto obchodních podmínek, zajištění přepravy nadrozměrné nebo nadváhové zásilky, vyzvednutí nebo doručení zásilky mimo standardní pracovní dobu apod.;
 • příplatek za mýtné, palivový příplatek a inflační doložku;
 • „poplatek za celní služby“ u zásilek, které podléhají celnímu řízení;
 • poplatek za vystavení a zaslání faktury v papírové podobě;
 • příplatek za atypické zásilky.

Výše jednotlivých poplatků a další podrobnosti k jejich výpočtu jsou stanoveny
v Ceníku.

Příkazce se zavazuje za zasílatelské služby uhradit zasílateli dohodnutou cenu,
a to nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na fakturách vystavených zasílatelem.Faktury se standardně zasílají elektronicky na e-mailovou adresu příkazce. V případě prodlení s úhradou ceny je příkazce povinen zaplatit zasílateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné Částky za každý (i započatý) den prodlení.

Příkazce je oprávněn reklamovat údaje uvedené na faktuře vystavené zasílatelem za přepravu zásilek nejpozději do 2 měsíců od doručení faktury.

 

Jak jsou zásilky převzety k přepravě?

Příkazce je oprávněn objednat svoz zásilky na internetové adrese www.ppl.cz, emailem, případně prostřednictvím softwarové aplikace určené zasílatelem k tomuto účelu s tím, že zásilka bude přijata k přepravě následující pracovní den.

Převzetí jednotlivých zásilek zasílatelem k přepravě je realizováno následujícím způsobem:

 • zasílatel nebo jím pověřený zástupce převezme zásilky určené k přepravě
  na předem dohodnutém místě, zpravidla v sídle či provozovně odesílatele;
 • zasílatel může převzít k přepravě zásilky (kromě zásilek produktů PPL Sprint) také v depu PPL, a to v době uvedené na www.ppl.cz, mimo dny pracovního volna, nebo v Parcelshopu dle specifik uvedených na internetových stránkách ppl.cz;
 • v případě, že byla pro doručení zásilky sjednána Objednávka přepravy, zajistí zasílatel převzetí zásilky k přepravě kdekoliv na území České republiky na adrese specifikované příkazcem.

 Při předání zásilky k přepravě je příkazce povinen:

 • opatřit zásilku na její horní straně příslušnou etiketou s čárovým kódem odpovídající příkazcem zvolenému způsobu doručení, na které je čitelně uvedena identifikace příjemce, a to jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby příjemce a přesná adresa doručení, včetně PSČ a telefonního spojení, identifikace osoby oprávněné zásilku za příjemce nebo jeho jménem přijmout (dále jen „oprávněná osoba“ nebo „kontaktní osoba“), případně jiné důležité informace, které usnadňují doručení zásilky. Příkazce se zavazuje věnovat zvýšenou pozornost správnosti PSČ a bere na vědomí, že je PSČ rozhodujícím pro doručení a že zasílatel neověřuje, zda je PSČ vyznačené na etiketě v souladu s názvem místa doručení;
 • zřetelně a jednoznačně na zásilce vyznačit skutečnost, že adresa odesílatele, adresáta či příjemce je v zahraničí, jeli tomu tak, tj. že jde o zásilku doručovanou v rámci produktů uvedených v těchto obchodních podmínkách a použít
  pro označení zásilky příslušnou etiketu;
 • zřetelně a jednoznačně na zásilce vyznačit, zda je příjemce podnikatelem, nebo nikoliv, tj. zda jde o zásilku doručovanou v rámci produktu PPL Parcel CZ Business nebo PPL Parcel CZ Private, a použít pro označení zásilky příslušnou etiketu. V případě pochybností se má za to, že bylo sjednáno doručení PPL Parcel CZ Business;
 • zřetelně a jednoznačně na zásilce použitím příslušné etikety vyznačit, kterou
  z doplňkových služeb nabízených zasílatelem příkazce pro doručení zásilky zvolil;
 • odstranit ze zásilky všechna zavádějící sdělení, označení, adresy, případně použité etikety, které nemají souvislost s právě zahájenou přepravou, a zajistit, aby každá zásilka byla opatřena pouze jednou platnou etiketou, a to i pro případ, že obal zásilky bude použit vícekrát. Zasílatel je oprávněn požadovat po příkazci smluvní pokutu do výše 2 500 Kč za každý případ příkazcem nesplněné povinnosti podle předchozí věty;
 • pokud to povaha a charakter zásilky vyžaduje, označit zásilku příslušnou výstražnou nálepkou, která vymezuje způsob zacházení se zásilkou. Pokud není označení zásilky jednoznačné (např. pokud se na zásilce nachází více výstražných nálepek, jejichž význam není vzájemně slučitelný), má se za to,
  že zásilka nevyžaduje zvláštní zacházení. Upozorněníjiná než nalepené výstražné nálepky, případně výstražné značky natištěné přímo na originálním obale zásilky, nebudou brána zasílatelem v úvahu, s výjimkou ustanovení těchto obchodních podmínek;
 • písemnou formou (formulář PPL nebo e-mail na odštěpný závod zasílatele,
  se kterým příkazce uzavřel zasílatelskou smlouvu) sdělit zasílateli skutečnou hodnotu zásilky, pokud tato převyšuje 50 000 Kč bez DPH (popř. jinou hodnotu dle jednotlivých produktů zasílatele), a vyžádat si její připojištění podle skutečné hodnoty zásilky. Pokud tak příkazce neučiní a tato skutečnost vyjde najevo,
  je zasílatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek a provést případné započtení nároku na smluvní pokutu proti nároku příkazce na náhradu škody;
 • upozornit zasílatele na „sdruženou dobírku“ (soubor zásilek s nulovou dobírkovou hodnotou doprovázející jednu zásilku s nenulovou hodnotou od jednoho odesílatele k jednomu příjemci), označit zásilky s nulovou hodnotou pořadovým číslem a uvést jejich počet na etiketu nenulové zásilky. V tomto případě budou zásilky s nulovou hodnotou vydány příjemci pouze
  za předpokladu úhrady dobírkové hodnoty zásilky nenulové,i) přiložit k dobírkovým zásilkám řádně a srozumitelně vyplněný „Seznam dobírkových zásilek“ a na příslušné etiketě s čárovým kódem čitelně uvést dobírkovou částku, přičemž tato částka musí být totožná s částkou náš svět jsou vaše zásilky uvedenou v Seznamu dobírkových zásilek. Pro případ, že obě částky nebudou stejné, je pro zasílatele rozhodující dobírková částka uvedená v Seznamu dobírkových zásilek;
 • ověřit si totožnost osádky vozidla z jejich identifikačních karet nebo občanských průkazů a v případě pochybností kontaktovat zasílatele. Příkazce odpovídá
  za splnění povinností dle tohoto odstavce i v případě, že zásilku předává k přepravě třetí osoba (zejména v případě Objednávky přepravy).

Zasílatel je oprávněn (nikoli však povinen) odmítnout převzetí zásilky k přepravě, pokud je zřejmé, že nemá vymíněné vlastnosti nebo není řádně označena podle těchto obchodních podmínek. V případě, že zasílatel tuto skutečnost zjistí až po převzetí zásilky, je oprávněn (nikoli však povinen) zásilku příkazci vrátit.

Zasílateli pro tento případ vzniká vůči příkazci nárok na úhradu přepravného, manipulačního poplatku a na úhradu skutečných nákladů souvisejících se zpětným doručením zásilky. Nelze-li zásilku příkazci vrátit, řídí se další postup ustanoveními těchto obchodních podmínek.

V případě, že zásilka nemá vymíněné vlastnosti dle těchto obchodních podmínek
a zasílatel příkazci zásilku nevrátí, je zasílatel vedle jiných možností stanovených
v těchto obchodních podmínkách oprávněn zajistit doručení zásilky prostřednictvím třetích stran, včetně použití služeb dalšího zasílatele, k čemuž tímto dává příkazce zasílateli souhlas. Příkazce bere na vědomí a souhlasí s tím, že se doba přepravy může v tomto případě prodloužit a že zasílateli pro tento případ vzniká vůči příkazci nárok
na úhradu přepravného dle sazeb aktuálního Ceníku pro tyto zásilky.

 

Zasílatel má právo upravit údaj příkazce o hmotnosti a objemu zásilky včetně jednotlivých kusů, a to v případě, kdy automatická váha nebo jiné prostředky a metody zasílatele zaznamenají rozdíl mezi údajem uvedeným na přepravním štítku/etiketě
a skutečnou hmotností nebo objemem zásilky. V těchto případech je pro určení typu služby a výpočet úplaty za zasílatelské služby rozhodující údaj zjištěný zasílatelem.

V případě, že pro doručení zásilky byla sjednána Objednávka přepravy, je příkazce povinen zajistit splnění povinností dle těchto obchodních podmínek amožnost převzetí zásilky na sjednané adrese, jinak je povinen k náhradě nákladů, které zasílateli nebo třetím osobám vzniknou v důsledku nesplnění těchto povinností.

 

Jak jsou zásilky doručovány?

 

Zasílatel obvykle zajistí doručení zásilky v rámci produktu PPL Parcel CZ Business
v době do 18:00 hodin v případě doručení Dopoledního balíku dle specifikace
na www.ppl.cz, v případě produktů PPL Sprint následující pracovní den po převzetí zásilky k přepravě. Zásilky v rámci produktů uvedených na internetových stránkách společnosti jsou doručovány také v sobotu, nepřipadá-li na tento den státní svátek.
Po dohodě s příjemcem nebo na základě „Dohody o doručení“ či na základě jiné skutečnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách, může být zásilka doručena odlišně od tohoto pravidla. Pro ostatní produkty zasílatele a pro doručování zásilek
do Parcelshopu platí odlišné časy doručení zásilky dle internetových stránek zasílatele www.ppl.cz.

Zasílatel vynaloží přiměřené úsilí, aby byla zásilka doručena. Zasílatel však neodpovídá za škody, které vzniknou následně příkazci z důvodu nedodržení výše uvedené orientační lhůty.

Zasílatel zajistí doručení zásilky příjemci v místě uvedeném na etiketě zásilky jako adresa příjemce, přičemž zásilka je doručena předáním osobě, která prokáže svou totožnost a u níž nejsou pochybnosti o její příslušnosti k příjemci. (kromě zásilek do zahraničí)

Podmínky předání zásilky jsou následující:

 • potvrzení převzetí zásilky osobou dle první věty tohoto odstavce podpisem do přenosného elektronického skenovacího zařízení, popř. na dokladu zasílatelem k tomuto účelu určeném;
 • pokud je místem doručení zásilky Parcelshop, může být předání zásilky příjemci v případech specifikovaných na internetových stránkách zasílatele podmíněno také identifikací příjemce prostřednictvím zadání kódu PIN;
 • pokud je místem doručení zásilky automatické zařízení na výdej zásilek,
  je předání zásilky příjemci podmíněno identifikací příjemce prostřednictvím zadání kódu PIN;
 • V případě, že v místě určeném adresou příjemce nepřevezme zásilku její příjemce, může být zásilka doručena alternativními způsoby doručení:
  • doručení zásilky do automatického zařízení na výdej zásilek,
  • doručení zásilky do poštovní schránky, pokud právní řád příslušného státu doručování do poštovní schránky umožňuje;
  • doručení zásilky na bezpečné místo označené příjemcem;
  • doručení zásilky sousedovi, pokud o to příjemce požádal;
  • doručení zásilky do Parcelshopu.

Pro účely tohoto ustanovení se má za to, že příkazce zmocnil příjemce k tomu, aby určil alternativní způsob a místo doručení zásilky.

Není-i zásilka doručitelná žádným ze způsobů uvedených v předchozím odstavci, zajistí zasílatel zanechání písemné zprávy o úmyslu zásilku doručit a zajistí uskutečnění pokusu o doručení ještě jednou následující pracovní den. Není-li možno zásilku
z důvodu na straně příjemce, příkazce, odesílatele, adresáta nebo vlastníka zásilky
ani na druhý pokus doručit, zasílatel v souladu s příkazcovým pokynem, který si zasílatel pro ten účel vyžádá, zajistí, aby:

 • byl(y) učiněn(y) další pokus(y) o doručení zásilky v následujících pracovních dnech,
 • zásilka byla doručena jiné osobě, případně na jinou adresu,
 • zásilka byla vrácena zpět příkazci,
 • byl uskutečněn postup podle ustanovení těchto obchodních podmínek.

Cena úkonů dle předchozího odstravce tohoto ustanovení se řídí platným Ceníkem.

Požaduje-li příjemce přesměrování zásilky na jinou adresu doručení, než je původní uvedená adresa a je-li příjemcem osoba uvedená na přepravní dokumentaci, je příjemce povinen doložit tento požadavek žádostí.

Doručení zásilky na jinou adresu může být zpoplatněno.

Neobdrží-li zasílatel od příkazce pokyny k dalšímu postupu do tří (3) pracovních dnů od doručení žádosti o udělení pokynu, bude zásilka vrácena příkazci. Pokud není možné zásilku příkazci vrátit, řídí se další postup ustanoveními těchto obchodních podmínek. Náklady tohoto postupu hradí příkazce.

 Zásilku je možno vyzvednout také osobně na doručujícím depu zasílatele, za předpokladu, že je opatřena poznámkou „VYZVEDNE OSOBNĚ“. Možnost osobního odběru je umožněna v době uvedené na www.ppl.cz. Ustanovení předcházejících odstavců tohoto článku, včetně zejména ustanovení o prokázání totožnosti oprávněné osoby příjemce, se při tomto způsobu doručení použijí přiměřeně.

Zasílatel je povinen částku, kterou vybere při doručení dobírkové zásilky od jejího příjemce, převést na příkazcem určený účet bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od inkasa dobírkové částky. Zasílatel je oprávněn pozdržet výplatu dobírkové částky až po dobu 30 dní od inkasa dobírkové částky a po tuto dobu není v prodlení se splněním svých povinností v případě, že vznikne dostatečně konkrétní podezření na straně zasílatele o tom, že se příkazce či osoba jej zastupující dopustila trestného činu, jehož skutkový stav zahrnuje přepravu zásilky. Převedením se zde rozumí odepsání částky z účtu zasílatele ve prospěch účtu příkazce.

Zasílatel je oprávněn započíst na své splatné pohledávky za příkazcem starší než 7 dní proti dobírkové částce vybrané při doručení dobírkových zásilek od příjemců, které by jinak byl povinen převést na účet příkazce. O provedení zápočtu je zasílatel povinen příkazce písemně vyrozumět. V případě písemné reklamace faktury příkazcem může být započtení na dotčenou pohledávku provedeno až po písemném vyřízení reklamace zasílatelem.

Pokud příjemce zásilky odmítne převzetí zásilky, aniž by do dokladu zasílatelem k tomu určeného uvedl důvod odmítnutí, má se za to, že příjemce byl příkazcem chybně identifikován.

Osoba provádějící doručení zásilky není povinna se účastnit kontroly obsahu zásilky prováděné při doručení.

Zasílatel je oprávněn zastavit přepravu zásilek příkazce v případě, že eviduje pohledávky za příkazcem více než 30 dní po splatnosti. Po vyrovnání závazků příkazcem bude přeprava zásilek obnovena.

 

Jaká jsou zvláštní ujednání pro doručení zásilek PPL Parcel CZ Private?

 

Pro postup při doručení zásilky, na níž byl při předání zasílateli příkazcem příjemce identifikován jako fyzická osoba – nepodnikatel – PPL Parcel CZ Private – platí odchylky dle následujících ustanovení.

Zasílatel obvykle zajistí doručení zásilky v době do 21:00 hodin následujícího pracovního dne po převzetí zásilky k přepravě. Osoba provádějící doručení se pokusí před doručením kontaktovat příjemce telefonicky (případně prostřednictvím SMS zprávy) prostřednictvím telefonního spojení uvedeného na zásilce a oznámit mu předpokládaný čas doručení, případně se pokusí předpokládaný čas doručení na základě dohody s příjemcem pokud možno přizpůsobit potřebám příjemce.

Při doručení zásilky v rámci produktu PPL Parcel CZ Private je zasílatel povinen zajistit předání zásilky příjemci, pokud příjemce nebo zástupce příjemce potvrdí převzetí zásilky svým podpisem do přenosného elektronického skenovacího zařízení, popř. na dokladu zasílatelem k tomuto účelu určeném a prokáže svou totožnost.

 

V místě určeném adresou příjemce může zásilku převzít kromě příjemce nebo zástupce příjemce také náhradní příjemce, kterým může být v případě PPL Parcel CZ Private fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě, kanceláři nebo jiných prostorách na adrese doručení uvedené příkazcem a která prokáže svou totožnost a potvrdí převzetí zásilky svým podpisem.

Doručení náhradnímu příjemci není možné, pokud:

 • příkazce takový způsob při předání zásilky vyloučil, nebo
 • se jedná o zásilky v režimu Dokumenty zpět;

V případě, že je skutečným příjemcem zásilky doručované v rámci PPL Parcel CZ Business fyzická osoba – nepodnikatel, je zasílatel oprávněn účtovat příkazci
za doručení ceny platné pro PPL Parcel CZ Private.

V otázkách, jež nejsou speciálně upraveny ustanoveními tohoto článku, platí
pro doručení zásilky v rámci PPL Parcel CZ Private ustanovení těchto obchodních podmínek.

Zasílatel si vymiňuje, aby zásilky předávané k přepravě jako Firemní paleta a Soukromá paleta splňovaly následující podmínky:

 • příjemce je výhradně podnikatelem ve smyslu platných právních předpisů
  v případě produktu Firemní paleta;
 • příjemce není podnikatelem ve smyslu platných právních předpisů v případě produktu soukromá paleta;
 • celková hmotnost zásilky (hmotnost všech kusů) nesmí překročit 3 000 kg;
 • hmotnost jednoho kusu nesmí překročit 800 kg, délku 300 cm, výšku 200 cm
  a šířku 200 cm nebo volumetrickou váhu (VCF) dle přepočtu 1 m3 = 250 kg;
 • hodnota zásilky (všech kusů) nepřesáhne 900 000 Kč bez DPH. Zásilky s vyšší hodnotou je možno přepravit pouze na základě individuální dohody mezi příkazcem a zasílatelem.

Při předání zásilky zasílateli k přepravě je příkazce povinen:

 • poskytnout data v elektronické nebo písemné podobě dle specifikace zasílatele nejpozději při převzetí zásilky k přepravě a zajistit jejich odeslání dle specifikace zasílatele,
 • uvést na každém kusu zásilky údaje týkající se identifikace příjemce
 • na každém kusu zásilky označit pořadové číslo jednotlivého kusu zásilky a počet všech jednotlivých kusů tvořících zásilku (1 ze 3, 2 ze 3, 3 ze 3 apod.).

Zásilky jsou přebírány a předávány na nakládací rampě nebo na chodníku
před budovou odesílatele nebo příjemce. Zasílatel nezajišťuje donášku a stěhování zásilek do bytů, pater, sklepů, skladů apod. v případě produktu Firemní paleta. V rámci produktu Soukromá paleta může příjemce nejpozději při objednávce přepravy zvolit možnost výnosu zásilky s hmotností do 80 kg do patra za předpokladu, že příjemce poskytne zasílateli přiměřenou pomoc. Tato služba je zpoplatněna.

 

Má-li zásilka manipulovaná u jednoho odesílatele/příjemce vyšší hmotnost než 500 kg anebo obsahuje-li kus o hmotnosti vyšší než 60 kg, je odesílatel / příjemce povinen poskytnout zasílateli přiměřenou pomoc při nakládce a vykládce přebírané a předávané zásilky.

Zasílatel obvykle zajistí doručení zásilky produktů Firemní paleta a Soukromá paleta v době od 08:00 hodin do 18:00 hodin následující pracovní den. Zasílatel vynaloží přiměřené úsilí, aby byla zásilka doručena v souladu s předchozí větou. Zasílatel však neodpovídá za škody, které vzniknou následně příkazci z důvodu nedodržení výše uvedené orientační lhůty.

Není-li zásilka doručitelná na první pokus z důvodu na straně příjemce, příkazce, odesílatele, adresáta, případně vlastníka zásilky, zajistí zasílatel zanechání písemné zprávy o nemožnosti doručení zásilky a zajistí uskladnění zásilky po dobu nejdéle 7 dnů a to bez dodatečných nákladů na uskladnění. Příjemce si může zásilku vyzvednout v depu PPL či požádat o nové doručení. Příjemce má možnost požadovat přesměrování zásilky na jinou adresu doručení, než je adresa uvedená v přepravní dokumentaci jedině v případě, že osoba příjemce zůstane totožná s adresátem, který je uveden v přepravní dokumentaci a pouze za předpokladu, že zažádá zasílatele o přesměrování takovéto zásilky písemně. Tento přepravní úkon může být zpoplatněn.

Příkazce je povinen zásilku řádně zabalit v souladu s ust. § 2097 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, s tím, že řádný obal musí splňovat rovněž následující podmínky:

 • materiál na paletě musí být vzájemně spojený stahovací páskou tak,
  aby nedocházelo k naklápění zásilky nebo k jejímu svévolnému posunu;
 • volné balíky musí být zabaleny v dvojitém kartonovém obalu doplněném stahovací fólií;
 • odesílatel je povinen podat jednotlivý kus zásilky k přepravě jako ucelenou manipulační jednotku v řádném obalu tak, aby byla při přepravě a při manipulaci chráněna před ztrátou, poškozením nebo zničením a aby nepoškodila společně přepravované zásilky, použité dopravní prostředky, zařízení překladiště
  v majetku nebo pronájmu zasílatele a aby zároveň neohrozila bezpečnost všech osob manipulujících se zásilkou;
 • řádný obal je odvozen od povahy přepravovaného zboží, jeho fyzické hmotnosti, rozměrů a těžiště.

Doporučeným zajištěním zásilek pro přepravu je přelepení obalu originální firemní lepicí páskou.

Příkazce je povinen o podmínkách, vymíněných vlastnostech zásilek a způsobu předávání a přebírání zásilek informovat třetí osoby, které budou předávat zásilky
k přepravě či je přebírat a zajistit, aby zásilky předávané k přepravě na základě jeho objednávky, resp. zásilky přebírané od zasílatele vyhovovaly těmto ustanovením.
Za nesplnění těchto požadavků příkazce odpovídá stejně, jako by zásilku k přepravě předával sám, resp. jako by zásilku sám přebíral.

V rámci produktů Firemní paleta a Soukromá paleta je možná dohoda zasílatele, příkazce a příjemce o tom, že cenu za přepravu zásilky uhradí zasílateli příjemce zásilky. V takovém případě se příkazce zavazuje uhradit cenu za přepravu zasílateli tehdy, jestliže ji neuhradí příjemce.

V rámci produktu Soukromá paleta může příjemce nejpozději přiobjednávce přepravy zvolit možnost odvozu elektroodpadu za podmínky, že použitá elektrozařízení nesmí být vizuálně v takovém stavu, aby mohla zjevně poškodit či znečistit jiné převážené zásilky na vozidle zasílatele. Tato služba je zpoplatněna.

 

Jaké jsou podmínky služby Atyp balík?

 

V případě, že zásilka odpovídá svými parametry vymezení v odst. 2 tohoto článku,
se sjednaný typ služby automaticky mění v rozsahu parametrů doplňkové služby Atyp balík.

Zásilkou Atyp balík se rozumí:

 • jakákoli zásilka předaná zasílateli k přepravě s místem odeslání a zároveň místem doručení na území České republiky, pokud parametry zásilky překročí jednu či více z hodnot stanovených v těchto obchodních podmínkách;
 • a zároveň se délka zásilky (nejdelší strana) pohybuje v rozmezí 1,5 až 2 m nebo se součet obvodu zásilky a její délky pohybuje v rozmezí 3 až 3,6 m, nebo
 • do krabice nezabalené pneumatiky bez disku s hmotností nepřesahující 50 kg a velikostí do 18 palců včetně, přičemž jako jedna zásilka typu Atyp balík jsou povoleny maximálně 2 kusy do krabice nezabalených pneumatik bez disku, které musí být pevně spojeny dohromady, nebo
 • do krabice nezabalená 1 pneumatika s diskem do velikosti 18 palců včetně nepřesahující hmotností 50 kg, nebo
 • zásilka, jejíž parametry splňují podmínky podle těchto obchodních podmínek, ale její vlastnosti neumožňují její třídění na automatické třídící lince (třídění na automatické třídící lince nelze provést zejména tehdy, má-li zásilka výrazně nepravidelný tvar či z ní vyčnívají pevné části).

Příplatek za doplňkovou službu Atyp balík se řídí Ceníkem a příkazce je povinen tento příplatek zasílateli zaplatit.

Příkazce bere na vědomí, že doba přepravy se v případě zásilek Atyp balík může prodloužit až o 2 pracovní dny.

 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz